Chứng nhận AC 1600:2020

AC 1600:2020 (Anti-Counterfeiting and Brand Protection) là chứng nhận quy trình thực hành kinh doanh ...

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 ISO 9001 là gì ?  – ISO 9001 là tên viết tắt  của một tiêu ...

Giấy phép con cho sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

1. Giấy phép con là gì? Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản liên ...