Chứng nhận AC 1600 là gì?

AC 1600:2020 (Anti-Counterfeiting and Brand Protection) là chứng nhận quy trình thực hành kinh doanh sản ...